Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 
 
 
Co oferujemy naszym dzieciom:
 • opiekę, wychowanie i wszechstronne uczenie się dzieci poprzez zabawę -
  na najwyższym poziomie, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, w oparciu
  o programy zawierające podstawy programowe wychowania przedszkolnego i własne programy autorskie;
 • nowym dzieciom pomoc w okresie adaptacji;
 • traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo;
 • wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, troskliwą opiekę i rodzinną atmosferę;
 • różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców oraz zapewniające im indywidualną drogę rozwoju;
 • stosowanie metod aktywizujących, twórczych, wpływających na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka: Metoda P. Dennisona - gimnastyka mózgu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogika Zabawy i drama;
 • codzienny pobyt na powietrzu: spacery i wycieczki;
 • możliwość prezentacji swoich talentów podczas imprez przedszkolnych, w galerii przedszkolnej i w konkursach;
 • konsultacje i współpracę ze specjalistami;
 • indywidualną TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ I TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ (wg potrzeb); 
 • RYTMIKĘ -grupowe zajęcia umuzykalniające z elementami logorytmiki;
 • ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu;
 • ZUMBĘ - raz  w tygodniu dla chętnych dzieci;
 • zajęcia rozwijające zdolności plastyczne i wokalno-muzyczne;
 • indywidualne zajęcia na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tzn. wczesne wspomaganie rozwoju;
 • udział w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych;
 • dbając o wszechstronny rozwój dzieci stosujemy różnorodne formy aktywności: zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i różnorodnych form pracy w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, 
  w bibliotece, Muzeum Zamkowym, wycieczki  w celu poznania najbliższego środowiska;
 • rozkład dnia dostosowany do potrzeb wynikających z wieku dzieci, uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny;
 • trzy smaczne i urozmaicone posiłki.  
Wszystkie wyżej wymienione zajęcia są bezpłatne!  
  
                                                                   
 
Gify, linie
 
 
PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/20:
 
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w oparciu o PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "
 
 
 
JUŻ W PRZEDSZKOLU” - Program adaptacyjny dla nowo przyjętych dzieci. Etap pierwszy. Opracowanie Teresa Wdowiak
 
 
PROGRAM WYCHOWAWCZY  dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 10 w Malborku. Opracowanie i realizacja - wszyscy nauczyciele przedszkola
 
 
"ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK" - program profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci 3-4-5 - 6 letnich. 
Opracowanie Agnieszka Czechowska -Piękoś i Tatiana Jankiewicz. Realizacja we wszystkich grupach.
 
 Programy są do wglądu u dyrektora i nauczycielek.
 
 
Program ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Realizowany przez nauczycieli i rodziców we wszystkich grupach wiekowych, codziennie przez cały rok szkolny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co oferujemy Rodzicom: 
 partnerską  współpracę,
 pomoc i ukierunkowanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych czy zdrowotnych dziecka poprzez współpracę ze specjalistycznymi instytucjami: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradnią Logopedyczną, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
 możliwość aktywnego włączenia się w życie przedszkola poprzez udział w uroczystościach, festynach, piknikach, zajęciach adaptacyjnych, integracyjnych i otwartych – edukacyjnych, kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom; 
 konsultacje indywidualne z nauczycielkami;
 pomoc w rozwijaniu talentów dzieci poprzez udział w konkursach plastycznych, wokalnych, tanecznych, sprawnościowych (RAMBIT) i przeglądach teatralnych;
 pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez organizowanie dla dzieci terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.  
 
 
 Gify, linie
                                                    
 

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-01