Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  Zapisy, rekrutacja
Zapisy, rekrutacja
 Chcesz się zapisać?

 Jeśli marzą Państwo o tym, aby Wasze Dziecko:

 •  dobrze się czuło
 •  dużo się śmiało,
 • rozwijało się wszechstronnie,
 •  a w przyszłości osiągało sukcesy ... zapiszcie je do naszego przedszkola

Naszym celem jest stworzenie w przedszkolu atmosfery tolerancji, akceptacji i pochwały. Dzięki temu dzieci będą się uczyły cierpliwości, empatii, umiejętności doceniania innych. Zapewniając dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, będziemy kształtować w nich ufność i chęć odnajdywania miłości w świecie. We współpracy z rodzicami będziemy dążyli do wychowania dzieci radosnych, zaradnych i pozytywnie postrzegających świat.

  REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

 


Informujemy, że rekrutacja elektroniczna  na rok szkolny 2018/2019 do naszego przedszkola została zakończona na pierwszym etapie.
Wszystkie dostępne miejsca zostały zajęte.

W chwili obecnej  MIEJSC  WOLNYCH  BRAK.

RODZICE  DZIECI. KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W  PIERWSZYM  ETAPIE  REKRUTACJI, A  KTÓRE  NIE  DOSTAŁY  SIĘ  DO  PRZEDSZKOLA  NR 10, PROSZENI  SĄ O  OCZEKIWANIE  NA  INFORMACJĘ  OD  PANA  BURMISTRZA  MIASTA  MALBORKA  ZE  WSKAZANIEM  MIEJSCA  DLA  DZIECKA  W  INNEJ  PLACÓWCE.

 

 

Harmonogram  przeprowadzonej  rekrutacji:

 • 06 - 21. 03. 2018 r.  do godz. 15.00 - składanie  wniosków  przez rodziców;
 • 16.04.2018 r. godz. 13.00   - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
                                                 i niezakwalifikowanych;
 • od  16.04.2018 r. od godz. 13.00  do  19.04.2018 r.  do godz. 15.00  -  potwierdzanie przez rodziców
                                                                                                            woli przyjęcia dziecka do przedszkola;
 • 20.04.2018 r.  o godz. 13.00  -  podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów  przyjętych 
                                                     i nieprzyjętych.
                                                                                                                                               

 

 Wyczerpująca informacja na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 znajduje się
na stronie Urzędu Miasta Malbork    (www.urzad.malbork.pl) lub bezpośrednio na stronie naboru:

 

Adres strony internetowej naboru elektronicznego:     
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork 

 

WYCIĄG  Z  REGULAMINU  REKRUTACJI  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA  NR  10  W  MALBORKU

 

I. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat oraz 2,5-letnie w uzasadnionych przypadkach i  przy dysponowaniu wolnymi miejscami przez placówkę.

II. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; w pierwszej kolejności przyjmowane są:
 1. dzieci 6-letnie i 5-4-letnie ( w ilości miejsc, jakimi dysponuje przedszkole dla tych grup wiekowych);
 2. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 3. dzieci z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością (kandydata, rodzeństwa lub rodziców);
 4. dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
 5. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i powyżej);
 6. dzieci obojga rodziców pracujących;
 7. dzieci będące wychowankami przedszkola  w poprzednim roku szkolnym;
 8. dzieci mające starsze rodzeństwo w przedszkolu;
 9. dzieci w rodzin objętych opieką kuratorską i asystenta rodziny
Powyższe wskazania znajdują się  we wniosku i są odpowiednio punktowane. Należy je poprzeć właściwymi oświadczeniami
i dokumentami dostarczonymi do przedszkola wraz z papierową wersją wniosku.
 
! Przedszkole dysponuje określoną liczbą miejsc dla każdej grupy wiekowej. 
 
Cały regulamin dostępny jest do wglądu w kancelarii przedszkola i do pobrania na stronie elektronicznego naboru:
 
www.malbork.przedszkola.vnabor.pl  
 
Szczegółowe informacje o odpłatnościach i organizacji pracy przedszkola można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie placówki.
 
( nr tel. 55 272 32 21).
 
 
 

 

             

 

 

 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-23