Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  OKRES WAKACYJNY
OKRES WAKACYJNY
W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020  PRZEDSZKOLE 
 
W  CZASIE  WAKACJI   CZYNNE   W  MIESIĄCU  SIERPNIU.
 
KARTY ZGŁOSZEŃ  NALEŻY SKŁADAĆ   ELEKTRONICZNIE
 
  od      04.06.2020 r.    do     10.06.2020 r.
 
 
 
 
                                           Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
                               do Przedszkola nr 10 w Malborku w miesiącu sierpniu 2020 r.
                                     w terminie od ……………………..  do ……………………….

 

Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia składa się do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi  
do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.).

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

Imiona*

Nazwisko*

Data urodzenia*

 

dzień

 

miesiąc

 

rok

       

 

DANE ADRESOWE DZIECKA

 

Adres zamieszkania

Województwo*

 

Ulica*

 

Powiat*

 

Nr budynku*

 

Nr lokalu*

 

Gmina*

 

Kod pocztowy*

 

Miejscowość*

 

Poczta*

 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

 

Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Stopień pokrewieństwa

 

 

Imię i nazwisko*

 

 

Telefon**

 

 

Adres e-mail **

 

 

Adres zamieszkania

Kraj*

 

 

Województwo*

 

 

Powiat*

 

 

Gmina*

 

 

Miejscowość*

 

 

Ulica*

 

 

Nr budynku*

 

 

Nr lokalu*

 

 

Kod pocztowy*

 

 

Poczta*

 

 

 

*Pola obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.

**Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodzice kandydata podają, o ile je posiadają - podanie tych danych jest potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji.

 

INNE INFORMACJE O DZIECKU

dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECKU OPIEKI W OKRESIE WAKACYJNYM

Oświadczam, że oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny, który samotnie wychowuje dziecko nie są w stanie zapewnić opieki ww. dziecku, gdyż pracują i nie korzystają w tym okresie z urlopu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

………………………............................                                                                       ………………..…………………………….

       podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                      podpis ojca/opiekuna prawnego

 

Malbork, dnia ………………………………………….

POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest przedszkole wymienione we wniosku pod adresem jego siedziby.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem siedziby przedszkola wymienionego we wniosku.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 160 ustawy Prawo oświatowe, przechowywane będą:

1) w przypadku przyjęcia kandydata do przedszkola nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta                      z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu,

2) w przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji lub brakiem możliwości skorzystania  z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy    z  Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane,                         a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 

……………………….....................                                                                    …………………………..………………..

    podpis matki/opiekunki prawnej                                                                             podpis ojca/opiekuna prawnego

 
 
 
 
W  czasie  wakacji
 
przedszkole  będzie nadal działało
 
w  reżimie  sanitarnym,
 
co  oznacza  ograniczoną  liczbę  miejsc.
 
 
 
Nie ma możliwości zapisania
 
dziecka do innego przedszkola
 
na miesiąc  lipiec
 
ze względu na zagrożenie
 
epidemiologiczne
 

 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-03