Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  Dla rodziców
Dla rodziców
 
 
 

REGULAMIN

Wycieczki autokarowej do Żuławki Sztumskiej
 

Obowiązki opiekuna:

1. Opieka nad powierzonymi dziećmi.
2. Uzyskanie od rodziców pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczce.                 

 3. Sprawdzenie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz przybyciu do punktu docelowego.
4. Współdziałanie z kierownikiem wycieczki, sprawowanie  nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
5. Przekazanie rodzicom kontaktowego nr telefonu.


Obowiązki uczestników ( dzieci):

1. Wykonywanie polecenia kierownika wycieczki i opiekunów.         

 2. Zgłaszanie opiekunowi złego samopoczucie.    

 3. W czasie jazdy przestrzeganie zakazów: spacerowania, wstawania, stawania na siedzeniach, wychylania się przez okno, zaśmiecania pojazdu. Dziecko powinno siedzieć, opierając się plecami o oparcie.
4. W czasie wycieczki obowiązuje bezwzględny zakaz oddalania się od grupy i opiekunów.

              

Obowiązki rodziców:

1. Punktualne przyprowadzenie ( zdrowego) dziecka  do przedszkola przed odjazdem autokaru.
2. Poinformowanie dziecka o bezwzględnym wykonywaniu poleceń opiekunów w trakcie całej wycieczki.
3. W przypadku choroby lokomocyjnej dziecka, zgłoszenie tego faktu opiekunowi i ustalenie formy podania leków.                                                              4. Zapoznanie z programem wycieczki, terminem wyjazdu i powrotu.                                                                                                                                             5. Osobiste odebranie dziecka z przedszkola po zakończeniu wycieczki do godz. 16.30.                                                                                                         6. Podanie aktualnego numeru kontaktowego.            

 

Opieka i bezpieczeństwo:

1. Opiekę nad dziećmi sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.
2. Ustala się liczbę opiekunów - na dziesięcioro dzieci jeden opiekun.
3. Na prośbę kierownika dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy.                                                                                                    4.Rodzice lub Rada Rodziców mogą prosić odpowiednie służby Policji o sprawdzenie dokumentacji, stanu technicznego pojazdu i kierowcy.

 

 
__________________________________________________________________________________
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl 
 
 
__________________________________________________________________________________
 

REGULAMIN

VIII PRZEDSZKOLNEGO, RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

PRZEDSZKOLA NR 10 W MALBORKU

 1. Cel rajdu:
 1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
 2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację,
 3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,
 4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci.

 

 1. Organizator rajdu: Przedszkole nr 10 w Malborku
 2. Termin rajdu: 08.06.2017r. (czwartek)
 3. Organizacja rajdu:

Zbiórka – bulwar nad Nogatem przy nowym moście ogodz. 16.30

Trasa rajdu:

 1. Start spod nowego mostu nad Nogatem godz. 16.45
 2. Przejazd ścieżką rowerową wzdłuż Nogatu w kierunku OSiR – u.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny
  w Przedszkolu nr 10 na tablicy ogłoszeń.
 2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 3. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 4. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 

 1. Zasady zachowania uczestników rajdu:

Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego, odblasków.
 5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
 12. Przed wyruszeniem omówiona zostanie  trasa przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
 13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 1. Na trasie zabrania się:
 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 3. niszczenia przyrody,
 4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 5. głośnego zachowywania się,
 6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
 1. Odpowiedzialność organizatora
 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2.  Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 4. Organizator przewiduje atrakcje:
 • Ognisko,
 • zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców,
 • konkursy z nagrodami.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-07-12