Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  BAJKA O MALBORKU
BAJKA O MALBORKU

Dziękujemy za wszystkie nadesłane bajki. 1 czerwca br. rozpoczęliśmy czytanie bajek naszym przedszkolakom. Dziecięce jurry dokona reryfikacji. Wktórtce poinformujemy o wynikach.

 

 

„NAPISZ BAJKĘ O MALBORKU!”

Przedszkole nr 10

zaprasza dzieci i dorosłych do udziału w tworzeniu zbioru bajek związanych tematycznie z Malborkiem.

 

Bajki mogą napisać dzieci, osoby dorosłe mieszkające w Malborku lub związane z naszym miastem. W szczególności: miłośnicy literatury dla dzieci, uczniowie, rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele. Ciekawi nas, jakie historie i opowiadania jesteście w stanie wymyślić. Pisząc o perypetiach bohaterów nie zapomnijcie, by zawrzeć elementy jednoznacznie związane z Malborkiem, z zamkiem czy rzeką Nogat. Malborskie przedszkolaki czekają na bajki o swoim mieście.

 

REGULAMIN

1.Organizatorem przedsięwzięcia jest Przedszkole nr 10 w Malborku.

2.Cele: pobudzanie twórczości literackiej wśród dzieci i dorosłych mieszkańców Malborka, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, stworzenie zbioru bajek związanych tematycznie z Malborkiem.

3. Bajka może mieć dowolny temat,  jednak powinna zawierać elementy jednoznacznie związane  z Malborkiem, np. zamkiem czy rzeką Nogat.

4.Czekamy na utwory  skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym,  w formie opowiadania, nieprzekraczające 2 stron formatu A4, czcionka Arial rozmiar 12.

5.Bajki należy dostarczyć do 30 maja 2017r. w wersji elektronicznej na adres przedszkolenr10malbork@wp.pl

Mail powinien dodatkowo zawierać: imię i nazwisko autora bajki, kategorię ( wiek do lat 16,  powyżej lat 16 ),  jej tytuł oraz dane kontaktowe uczestnika: mail, nr telefonu.

6.Weryfikacja bajek nastąpi  na  początku  czerwca 2017 r. O wynikach autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie.

7.Nadsyłać należy wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nienagradzane. Nadesłane bajki nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

Każdy autor może zgłosić tylko jedną, własną pracę literacką.

8.Dopuszczalne są prace zbiorowe.

9.Autor, przesyłając pracę, oświadcza tym samym, że jest jej autorem i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób.

10.Adresatem bajek będą dzieci i to one dokonają weryfikacji. Nadesłane bajki zostaną przeczytane dzieciom w Przedszkolu nr 10 w Malborku.

11.Decyzja „dziecięcego Jury” jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. To dzieci zdecydują, które bajki są najciekawsze, najpiękniejsze, do których wykonają ilustracje.

12.Regulamin, komunikaty i wszelkie informacje publikowane będą na stronie internetowej  Przedszkola nr 10 w zakładce  „BAJKI O MALBORKU”  http://p10malbork.blizej.info/

13.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych bajek w Radiu Malbork (bez roszczeń autorów do praw autorskich).

14. Uczestnik, poprzez swój udział wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe autorów bajek będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem w/w przedsięwzięcia przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

15.Udział w powyższym przedsięwzięciu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

16. Osoby pełnoletnie oraz opiekunowie osób niepełnoletnich do prac muszą dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora przedsięwzięcia oraz przetwarzaniu danych osobowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

17. Bajki laureatów zostaną: zilustrowane przez dzieci z Przedszkola nr 10, przekazane do wszystkich malborskich przedszkoli, zainteresowanych bibliotek oraz odczytane w Radio Malbork.

18. Autorzy wybranych bajek będą mieli możliwość ( jeśli wyrażą taka wolę) spotkania się z dziećmi w Przedszkolu nr 10 i przeczytania swojej bajki w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

19. Uczestnik, poprzez udział w tworzeniu zbioru bajek, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych utworów z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją przedsięwzięcia.

20.Paronat medialny obejmuje Radio Malbork.

21.Informacji udzielają koordynatorki:

 

Agnieszka Czechowska–Piękoś  aga36waga@op.pl

Tatiana Jankiewicz  jankovic90@wp.pl  

 

Przedszkole nr 10, ul. Reymont 3, 82-200 Malbork Tel. 55 272 32 21

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Zgłoszenie udziału w przedsięwzięciu tworzenia zbioru bajek związanych tematycznie z Malborkiem pt.” Napisz bajkę o Malborku”.

 

Imię i nazwisko uczestnika:

 

……………………………………………………………………………………..

 

 

Imię i nazwisko dorosłego, stopień pokrewieństwa z osobą niepełnoletnią:

 

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

Dane do kontaktu ( telefon, email, adres ):

 

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

Tytuł pracy:

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

Oświadczenia uczestników / opiekunów uczestników przedsięwzięcia „Napisz bajkę o Malborku”:

 

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia.

 

  1. Oświadczam, iż złożona przeze mnie praca stanowi naszą wyłączną własność  i nie narusza praw osób trzecich oraz że przekazuję organizatorowi przedsięwzięcia prawa do rozporządzenia pracą na zasadach określonych regulaminem .

 

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( danych osobowych mojego dziecka ) do celów przeprowadzenia przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).

 

 

  Miejscowość, data, czytelne podpisy uczestników, opiekunów osób niepełnoletnich:

 

  …………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-06-10