Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  KONCEPCJA PRACY
KONCEPCJA PRACY
KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  NR  10  W  MALBORKU
 
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne  Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).
 
Misja  przedszkola
„ Nasze dzieci poprzez akceptację i indywidualne podejście oraz zabawę i współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej otrzymają doświadczenie i wiedzę, na bazie których będą mogły zbudować swoją późniejszą edukację i osiągnąć sukces.”
 
Wizja przedszkola
 
Cele ogólne:
1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci w procesach indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji stosownie do ich potrzeb
i możliwości.
2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara
we własne możliwości, umiejętność współdziałania).
3. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
4. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym
i przedszkolnym.
5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”.
6. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku, współpraca z nim
na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
8. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola poprzez zarządzanie zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
9. Monitorowanie i doskonalenie efektów pracy.
 
Sylwetka absolwenta:
 
Dziecko kończące przedszkole:
1. posiada:
• motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
• umiejętności  uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
• umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
• umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
• umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
• odpowiedni poziom samodzielności,
• gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
• podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
2. przestrzega:
• praw innych ludzi,
• zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
• zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;
3. dostrzega i szanuje:
• potrzeby innych ludzi,
• odmienne postawy, przekonania, upodobania,
• narodowe symbole,
• środowisko naturalne;
4. nie obawia się:
• występować publicznie,
• dzielić się swymi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
• wykazywać inicjatywy w działaniu,
• prosić o radę lub pomoc.
 
Priorytety na lata 2018/2019 – 2022/2023: 

Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Wspieranie kreatywności i aktywności poznawczej dzieci,

Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej,

Budowanie skutecznego sytemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

Doskonalenie organizacji pracy zespołowej,

Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola,

Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego tylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

I. Praca z dziećmi

    Zadanie                         

Forma realizacji

 

Termin

 

Odpowiedzialny

 

Uwagi

 

Adaptacja dziecka

 w przedszkolu

 

Rozpowszechnianie informacji o przedszkolu i jego ofercie poprzez stronę internetową oraz informacje słowne.

Realizacja „Programu adaptacyjnego"

Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci (i rodziców).

 

Od lutego każdego roku szkolnego

Od czerwca każdego roku szkolnego

Cały rok

 

Dyrektor

Nauczyciele dzieci nowo przyjętych

Dyrektor i personel przedszkola

 

Diagnoza „inteligencji wielorakich"

 

Diagnozowanie umiejętności i potrzeb poprzez obserwację dzieci i analizę wytworów działalności dziecięcej.

Diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie analizy ankiety dla rodziców „Zdolności i talenty mojego dziecka".

 

Diagnoza wstępna, śródroczna i końcowa

m-c wrzesień każdego roku

 

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy

 

 

Zadanie

 

Forma realizacji

 

Termin

 

Odpowiedzialny

 

Uwagi

 

Rozwijanie „inteligencji wielorakich dzieci"

 

1. Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.

2. Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.

3. Rozwijanie inteligencji wielorakich poprzez tworzenie i realizację odpowiednich programów autorskich (wszechstronne rozwijanie potencjału dziecka, w tym:

- inteligencji werbalnej – na zajęciach grupy językowej,

- inteligencji logiczno-matematycznej – na zajęciach grupy matematycznej,

- inteligencji wizualno-przestrzennej – na zajęciach grupy plastycznej,

- inteligencji muzycznej i kinestetycznej – podczas zajęć rytmicznych i w grupie tanecznej,

- inteligencji przyrodniczej – podczas zajęć w grupie badawczej,

- inteligencji werbalnej i intrapersonalnej – na zajęciach grupy teatralnej,

- inteligencji interpersonalnej – podczas zabaw dowolnych z rówieśnikami i zabaw kierowanych z całą grupą.

4. Stwarzanie warunków do autopre-zentacji swoich zainteresowań i hobby na forum grupy, przedszkola.

5. Uczestniczenie w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz w mieście i w konkursach ogólnopolskich

 

Według potrzeb, cały rok

           

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cały rok

 

 

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele- autorzy

oraz

nauczyciele w poszczególnych grupach wiekowych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Zadanie

 

Forma realizacji

 

Termin

 

Odpowiedzialny

 

Uwagi

 

Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji

 

1. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania przez dzieci i radzenia sobie z emocjami.

2. Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji (udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom").

3. Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez udział w autoprezentacjach na forum grupy czy w prezentacjach artystyczno-scenicznych przed zaproszonymi gośćmi.

           

 

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

 

Rozwijanie „optymistycznych cech charakteru"

 

1. Opracowanie w grupach zasad postępowania i zawarcie z dziećmi kontraktu.

2. Przybliżanie dzieciom „Praw Dziecka".

3. Opowiadanie bajek ilustrujących odpowiednio pożądane zachowania w kontekście kształconych cech charakteru.

4. Redagowanie z dziećmi bajek ze szczęśliwym zakończeniem w kontekście kształconych cech charakteru.

5. Wykorzystywanie zabaw kształtujących charakter.

6. Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych" zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci (w oparciu o program wychowawczy przedszkola).

 

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

 

Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II. Praca z rodzicami

1. Realizowanie autorskiego programu profilaktycznego „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak".

2. Rozwijanie postaw asertywnych poprzez ćwiczenia i analizę przykła-dów różnych sytuacji i zachowań.

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Wszyscy

 

          Zadanie
 

Forma realizacji

 

 

Termin

 

 

Odpowiedzialny

 

 

Uwagi

 

 

Poszukiwanie efektywnych sposobów

komunikacji z rodziną

 

 

- Ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami

- Zapraszanie rodziców na „zajęcia otwarte".

- Organizowanie konsultacji z psychologiem, logopedą przedszkola.

- Wspieranie rodziców w optymistycznym wychowaniu dziecka poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami, wspieranie ich poprzez dostarczanie do lektury artykułów na występujące lub ważne problemy wychowawcze i rozwojowe.

- Aktywizowanie członków Rady Rodziców do działania i przekazywa-nia pozostałym rodzicom informacji o planowanych działaniach przedszkola.

 

 

- IX każdego roku szkolnego

 

 

- Dwa razy w roku szk.

- w zależnoś-ci od potrzeb

 

- cały rok szkolny co miesiąc

 

 

 

 

- cały rok szkolny

 

 

- Dyrektor i n-le poszczególnych grup

           

 

- N-le w poszczeg. gr.

- dyrektor, logopeda

- n-l odpowiedzialny za kącik dla rodziców, pozostali n-le w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

- Dyrektor, przewodniczący Rady Rodziców

 

 

Włączanie rodziców w działania przedszkola

 

 

- Współorganizowanie przedsięwzięć: „Cała Polska czyta dzieciom – my czytamy optymistyczne bajki";

- Włączanie rodziców do aktywnego udziału w uroczystościach przedszkolnych

- Współuczestnictwo dzieci i rodziców w organizowanych konkursach plastycznych, wokalnych, teatralnych, literackich, fotograficznych itp.

 

 

- cały rok szkolny

 

- cały rok wg kalendarza imprez i uroczystości

 

- wg planu konkursów

 

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

Włączanie rodziców w działania „Optymistycznych Rodziców"

 

 

- Przygotowywanie scenicznych prezentacji optymistycznych bajek dla dzieci z przedszkola i zaproszonych gości

 

 

2 razy w roku

 

 

Wybrany nauczyciel

 

 

Prezentowanie przez rodziców własnego hobby i zainteresowań, przybliżanie dzieciom własnego zawodu

 

 

 

 

                                     

 III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

- Prezentowanie zamiłowań, hobby lub zawodu na forum grupy i przedszkola

 

 

Cały rok wg ustaleń z nauczycielami

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Zadanie 

                                    

Forma realizacji                                            

 

 

Termin                                               

 

 

Odpowiedzialny

 

 

Uwagi

 

 

Przybliżanie pracy „optymistycznego przedszkola" w środowisku lokalnym

 

                         

 

- Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne.

- Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.

- Prezentowanie działalności przedszkola podczas lokalnych imprez i w lokalnych mediach.

 

 

- Cały rok wg kalendarza imprez miejskich i przedszkolnych

 

 

- Dyrektor i n-le poszczególnych grup

 

 

Pozyskiwanie „optymistycznych sojuszników"

 

 

- Nadawanie tytułu „PRZYJACIELA NASZEGO PRZEDSZKOLA"

 

 

- m-c maj/czerwiec każdego roku

 

 

- Dyrektor, Rada Pedagogiczna

 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz naszych wychowanków i środowiska lokalnego

 

 

- Gromadzenie darów dla podopiecznych rodzin Komitetu Obrony Praw Dziecka, dla wychowanków SOSW w Malborku oraz naszych wychowanków z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej

- gromadzenie darów dla zwierząt – podopiecznych Fundaji REKS w Malborku

 

 

m-c XII i IV każdego roku oraz wg potrzeb

 

 

wg planu pracy w poszczeg. grupach

 

 

- Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

 

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

Współpraca z Działem Edukacyjnym Muzeum Zamkowego w Malborku

- Udział w cyklu zajęć edukacyjnych na terenie Zamku Krzyżackiego

 

 

Cały rok wg planu zajęć

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-15