To takie proste!
Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  Zapisy, rekrutacja
Zapisy, rekrutacja
 Chcesz się zapisać?

 Jeśli marzą Państwo o tym, aby Wasze Dziecko:

 •  dobrze się czuło
 •  dużo się śmiało,
 • rozwijało się wszechstronnie,
 •  a w przyszłości osiągało sukcesy ... zapiszcie je do naszego przedszkola

Naszym celem jest stworzenie w przedszkolu atmosfery tolerancji, akceptacji i pochwały. Dzięki temu dzieci będą się uczyły cierpliwości, empatii, umiejętności doceniania innych. Zapewniając dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, będziemy kształtować w nich ufność i chęć odnajdywania miłości w świecie. We współpracy z rodzicami będziemy dążyli do wychowania dzieci radosnych, zaradnych i pozytywnie postrzegających świat.

  REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

 


Informujemy, że rekrutacja elektroniczna  na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się dnia 6 marca 2018 r.

Termin wypełniania i składania wniosków rekrutacyjnych to  06 - 21 marca 2018 r.

Oferta rekrutacyjna  przedszkola na nowy rok szkolny dostępna będzie na stronie naboru elektronicznego  od dnia 06 marca 2018 r.  -  w tym terminie uaktywniony zostanie  link do strony elektronicznego naboru, gdzie będzie można zapoznać się z ofertą publicznych placówek wychowania przedszkolnego w Malborku.

 

Na dzień dzisiejszy wyczerpująca informacja na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 znajduje się
na stronie Urzędu Miasta Malbork    (www.urzad.malbork.pl)

 

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji dla nowych wychowanków odbędzie się etap potwierdzania kontynuacji edukacji dla obecnych wychowanków.  

Obecni rodzice będą mogli złożyć stosowny dokument w dniach  19 - 26  lutego 2018 r.

 

WYCIĄG  Z  REGULAMINU  REKRUTACJI  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA  NR  10  W  MALBORKU

 

I. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat oraz 2,5-letnie w uzasadnionych przypadkach.

II. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; w pierwszej kolejności przyjmowane są:
 1. dzieci 6-letnie i 5-4-letnie ( w ilości miejsc, jakimi dysponuje przedszkole dla tych grup wiekowych);
 2. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 3. dzieci z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością (kandydata, rodzeństwa lub rodziców);
 4. dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
 5. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i powyżej);
 6. dzieci obojga rodziców pracujących;
 7. dzieci będące wychowankami przedszkola  w poprzednim roku szkolnym;
 8. dzieci mające starsze rodzeństwo w przedszkolu;
 9. dzieci w rodzin objętych opieką kuratorską i asystenta rodziny
Powyższe wskazania znajdują się  we wniosku i są odpowiednio punktowane. Należy je poprzeć właściwymi oświadczeniami
i dokumentami dostarczonymi do przedszkola wraz z papierową wersją wniosku.
 
! Przedszkole dysponuje określoną liczbą miejsc dla każdej grupy wiekowej. 
 
Cały regulamin dostępny jest do wglądu w kancelarii przedszkola i do pobrania na stronie elektronicznego naboru:
 
www.malbork.przedszkola.vnabor.pl  
 
Szczegółowe informacje o odpłatnościach i organizacji pracy przedszkola można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie placówki.
 
( nr tel. 55 272 32 21).
 
 
 

 

             

 

 

 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-14