Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  Zapisy, rekrutacja
Zapisy, rekrutacja
 Chcesz się zapisać?

 Jeśli marzą Państwo o tym, aby Wasze Dziecko:

 •  dobrze się czuło
 •  dużo się śmiało,
 • rozwijało się wszechstronnie,
 •  a w przyszłości osiągało sukcesy ... zapiszcie je do naszego przedszkola

Naszym celem jest stworzenie w przedszkolu atmosfery tolerancji, akceptacji i pochwały. Dzięki temu dzieci będą  uczyły się cierpliwości, empatii, umiejętności doceniania innych. Zapewniając dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, będziemy kształtować w nich ufność i chęć odnajdywania miłości w świecie. We współpracy z rodzicami będziemy dążyli do wychowania dzieci radosnych, zaradnych i pozytywnie postrzegających świat.

    REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021 

 


została zakończona - wolnych miejsc brak.

 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie naboru elektronicznego oraz na stronie Miasta Malborka.

http://www.urzad.malbork.pl/rekrutacja.html

WYCIĄG  Z  REGULAMINU  REKRUTACJI  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA  NR  10  W  MALBORKU

 

I. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat oraz 2,5-letnie w uzasadnionych przypadkach i  przy dysponowaniu wolnymi miejscami przez placówkę.

II. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; w pierwszej kolejności przyjmowane są:
 1. dzieci 6-letnie i 5-4-letnie ( w ilości miejsc, jakimi dysponuje przedszkole dla tych grup wiekowych);
 2. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 3. dzieci z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością (kandydata, rodzeństwa lub rodziców);
 4. dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
 5. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i powyżej);
 6. dzieci obojga rodziców pracujących;
 7. dzieci będące wychowankami przedszkola  w poprzednim roku szkolnym;
 8. dzieci mające starsze rodzeństwo w przedszkolu;
 9. dzieci w rodzin objętych opieką kuratorską i asystenta rodziny
Powyższe wskazania znajdują się  we wniosku i są odpowiednio punktowane. Należy je poprzeć właściwymi oświadczeniami
i dokumentami dostarczonymi do przedszkola wraz z papierową wersją wniosku.
 
! Przedszkole dysponuje określoną liczbą miejsc dla każdej grupy wiekowej. 
 
Cały regulamin dostępny jest do wglądu w kancelarii przedszkola i do pobrania na stronie elektronicznego naboru:
 
www.malbork.przedszkola.vnabor.pl  
 
Szczegółowe informacje o odpłatnościach i organizacji pracy przedszkola można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie placówki.
 
( nr tel. 55 272 32 21).
 
 
 

 

             

 

 

 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-28